Chinese-English Climbing Term Dictionary

Going climbing in China, but can’t speak Chinese? No worries, we’ve got you covered. We put together a list of all of the useful and even some less useful climbing jargon we could come up with, and the corresponding Chinese and PinYin translations. If you find yourself heading to China to climb and need some language help, download this helpful dictionary and take it with you on the road!

Download the PDF version here!

Climbing Terms 攀岩 术语 (pānyán shùyǔ)
English Chinese 中文 (pīnyīn)
Rock Climbing 攀岩 (pānyán)
Sport Climbing 运动攀 (yùndòng pān)
Traditional Climbing 传统攀 (chuántǒng pān)
Lead 先锋 (xiānfēng)
Toprope 顶绳 (dǐngshéng)
Redpoint 红点 (hóngdiǎn)
Bouldering 抱石 (bàoshí) / 攀石 (pānshí)
Flash (same)
Onsite (same)
Belay 保护 (bǎohù)
Belayer 保护员 (bǎohùyuán)
Crux 难点 (nándiǎn)
Grade 难度 (nándù)
Whipper 冲坠 (chōng zhuì)
Project 目标 线路(mùbiāo xiànlù)
Anchor 顶链 (dǐngliàn)
Rappel 下降 (xiàjiàng)
Multi-pitch 多段攀岩 (duōduàn pānyán) / 结组 (jiézǔ)
Redpoint Dinner 红点饭 (hóngdiǎn fàn)
Rock Descriptions 岩壁 描述 (yánbì miáoshù)
Cliff 岩壁 (yánbì)
Roof 屋檐 (wūyán)
Slab 斜面 (xiémiàn)
Inside Corner 内角 (nèijiǎo)
Outside Corner / Arete 外角 (wàijiǎo) / 山脊 (shānjǐ)
Choss/Loose Rock 松动的石头 (sōng dòng de shítou) / 碎石 (suì shí)
Crack 裂缝 (lièfèng)
Offwidth   (same)
Chimney 烟囱 (yāncōng)
Equipment 装备 (zhuāngbèi)
Climbing Rope 攀岩绳 (pānyán shéng) / 动力绳 (dònglì shéng)
Harness 安全带 (ānquándài)
Quickdraw 快挂 (kuàiguà)
Bolt 挂片 (guàpiàn)
Nut 块塞 (kuàisāi)
Cam 塞子 (sāizi)
Carabiner (locking) 主锁 (zhǔsuǒ)
Carabiner (non-locking) 单锁 (dānsuǒ) / 小锁 (xiǎosuǒ)
Belay device 保护器 (bǎohùqì)
Climbing shoes 攀岩鞋 (pānyán xié)
Helmet 头盔 (tóukuī)
Sling 扁带(biǎndài)
Kneepad 护膝 (hùxī)
Long draw 延长 快挂 (yáncháng kuàiguà)
Types of Hold and Moves 岩点 和 动作 类型
(yándiǎn dòngzuò lèixíng)
Handhold 手点 (shǒudiǎn)
Foothold 脚点 (jiǎodiǎn)
Jug 大把手 (dàbǎ shǒu) / 大手点 (dà shǒudiǎn)
Crimp 小点 (xiǎo diǎn) / 小抠抠 (xiǎo kōukōu)
Sloper 包子点 (bāozi diǎn)
Pinch 捏点 (niēdiǎn)
Undercling 反提 (fǎntí)
Side pull 侧拉 (cèlā)
Match 并手 (bìngshǒu)
Toehook 勾脚 (gōujiǎo)
Heelhook 挂脚 (guàjiǎo)
Gaston 反肩 (fǎnjiān)
Mantle 撑 (chēng)
Dyno 动态 (dòngtài)
Fingerlock 锁手指 (suǒ shǒuzhǐ)
Handjam 涨手 (zhǎng shǒu)
Fistjam 涨拳 (zhǎng quán)
Footjam 涨脚 (zhǎng jiǎo) / 塞脚 (sāi jiǎo)
Chickenwing 鸡翅膀 (jīchì bǎng)
Layback (same)
Dropknee 折膝 (zhéxī)
Flagging 背脚 (bèi jiǎo)
Useful Phrases 常用 短语 (chángyòng duǎnyǔ)
Take! 收紧 (shōujǐn)!收绳 (shōushéng)
Slack! 给绳 (gěi shéng)!/ 松绳 (sōngshéng)
Rock! 落石 (luòshí)!
Clipping! 挂绳 (guàshéng)!
Falling! 要冲坠了 (yào chōngzhuì le)!
Can you give me a belay? 你可以给我保护一下吗 (nǐ kě yǐ gěi wǒ bǎo hù yí xià ma)?
What is the grade of this route? 这条线路的难度是多少 (zhè tiáo xiànlù de nándù shì duōshǎo)?
How many quickdraws do I need? 我需要多少把快挂 ( wǒ xūyào duōshǎo bǎ kuàiguà)?
How many pitches is this climb? 这条线路有多少段 (zhè tiáo xiànlù yǒu duōshǎo duàn)?
Safe/In Direct 安全 (ānquán)。
Ready? 准备好了吗 (zhǔnbèi hǎo le ma)?
Watch me! 注意我 (zhùyì wǒ)!
I am scared! 我害怕 (wǒ hài pà)!
I’ve sullied my underpants. 我吓尿了 (wǒ xiàniào le)。
Ready to lower. 准备下降 (zhǔnbèi xiàjiàng)。

Leave a comment